Arkitektur

Våre arkitekter er bindeleddet mellom forretning og IT, og bidrar til å realisere kundens målbilde gjennom hele prosjektets livsløp. Vi har bred erfaring fra komplekse prosjekter og oppdrag innen virksomhetsarkitektur-, løsningsarkitektur-, funksjonell arkitektur og sikkerhetsarkitektur.

Experis Ciber har et levende fagmiljø med engasjerte arkitekter som jobber i krysningspunktet mellom forretning og teknologi. Arkitektene jobber gjerne i tverrfaglige team der de samarbeider med blant annet prosjektledere, tjenestedesignere og utviklere. Sammen med kunden identifiseres målbilder og behov, krav spesifiseres og brukerhistorier utvikles. Målet er alltid at sluttproduktet skal være i henhold til kundens og brukernes behov.


Vi jobber med nyskapende og utfordrende digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor, og kjenner rammebetingelser og regelverk for denne sektoren meget godt.


Virksomhetsarkitektur
Våre virksomhetsarkitekter arbeider i bindeleddet mellom forretning og IT ved å kombinere design, forretningsforståelse og teknologi. Vi identifiserer, analyserer og strukturerer forretningsbehov og hjelper deg å utvikle et helhetlig målbilde i tråd med gjeldende arkitekturprinsipper og krav.

 

Løsningsarkitektur
Løsningsarkitektene bidrar til å sørge for at løsningen oppfyller kundens og brukernes forventninger gjennom hele prosjektets livsløp. De har god forretningsforståelse, god teknisk forståelse av utvikling og informasjonsarkitektur, bred kjennskap til teknologiløsninger og er dyktige lagspillere. De samarbeider med UXere og funksjonelle arkitekter, produkteiere og prosjektledere i utarbeidelsen av konseptskisser, overordnet design/funksjonsoversikter, informasjonsmodeller og teknologivalg som sikrer en funksjonell løsning. Våre løsningsarkitekter jobber tett med utviklerne for å sikre at løsningen implementeres i henhold til kundens behov.

 

Funksjonell arkitektur
Teknologi og samfunn er i rivende utvikling med stadig nye utfordringer og muligheter. Våre funksjonelle arkitekter jobber i skjæringspunktet mellom bruker, arbeidsprosesser og teknologi. Vi leder mennesker gjennom smidige prosesser mot felles mål, på en måte som fremmer deltagelse og eierskap fra alle involverte. Gjennom bruk av aktøranalyser, brukertestesting og tjenestedesignprinsipper bidrar de funksjonelle arkitektene til å konkretisere problemstillinger og skissere løsninger, samtidig som virksomhetens behov og helheten ivaretas. Det handler om å omsette brukernes behov og krav til løsninger, gjennom mål- og verdioppnåelse.


Behov dokumenteres i brukerhistorier, og kvalitet sikres gjennom identifikasjon av akseptansekriterier som benyttes som grunnlag for test og kvalitetssikring. De har også ansvar for etablering og forvaltning av krav og føringer relatert til brukeropplevelser og visuell profil. Vi benytter digitale samhandlingsverktøy som Jira for å forvalte krav, prioritere backlog og organisere og følge opp sprinter.


Vi har et bredt spekter av tjenester som settes sammen og tilpasses virksomhetens behov:

  • Veiledning og bistand med å identifisere, analysere og dokumentere forretnings- og brukerbehov
  • Definere og bearbeide krav og epos
  • Utarbeide løsningsforslag og -spesifikasjon
  • Detaljere brukerhistorier og løsningsbeskrivelse
  • Bistå under utvikling og test
  • Evaluering og avklaringer rundt videre utvikling
  • Innføring av nye løsninger: innføringsstrategi, opplæringsstrategi, nye arbeidsprosesser og rutiner

 

Sikkerhetsarkitektur
Våre sikkerhetsarkitekter er oppdatert på teknologi og regelverk knyttet til trusselmodellering, og sårbarhetsanalyser, teknikker for å angripe og utnytte teknologi og løsninger på jakt etter personopplysninger og virksomhetskritiske data.


Sikkerhetsarkitektene utarbeider og implementerer praksiser, rutiner og styringssystemer som sikrer informasjonssikkerhet. I tillegg jobber de med å etablere og vedlikeholde sikker utvikling i våre leveranseprosjekter, designer sikkerhetsmekanismer og referansearkitekturer for autentisering og tilgangsstyring, legger til rette for sikkerhetstesting og andre tiltak for å ivareta løsninger og datas integritet, autentisitet og tilgjengelighet.

 

Kontakt oss for en samtale!

Thomas Brachel, telefon +47 480 84 958 eller e-post

Avdelingsleder «Ledelse og rådgivning»  

 

Lars Morten Andreassen, telefon +47 920 30 142 eller e-post 

Salgssjef «Ledelse og rådgivning»