Bruforvaltning for Statens vegvesen

Løsning for forvaltning av 18000 bruer og andre konstruksjoner
Statens vegvesen forvalter ca. 18000 bruer samt ferjekaier og andre konstruksjoner. For å forvalte disse konstruksjonene bruker Statens vegvesen et egenutviklet bruforvaltnings-system kalt Brutus.

Målsetning

Målsetningen for den nye løsningen var å anskaffe et IT-system som effektiviserer og forenkler arbeidet med å sørge for at Norges bruer er sikre og oppfyller sin funksjon i vegnettet, gjennom å ta vare på og tilgjengeliggjøre relevant beslutningsgrunnlag og analyse for planlegging av fornying, drift og vedlikehold av brumassen. I tillegg var målsetningen at systemet skulle være fleksibelt nok, uten å være unødvendig komplekst, til å kunne utfylle denne funksjon også med endrede føringer og krav fra politisk hold.

 

 

Beskrivelse

Bruforvaltningssystem hadde behov for en fullstendig modernisering. For å tilpasses nye krav ble det besluttet å utvikle løsningen helt på nytt. Ny Brutus er et IT-system som effektiviserer og forenkler arbeidet som sørger for at Norges bruer er sikre og oppfyller sin funksjon i vegnettet. Dette sikres gjennom å ta vare på og tilgjengeliggjøre relevant beslutningsgrunnlag og analyse for planlegging av fornying, drift og vedlikehold av brumassen. Systemet har integrasjon mot NVDB (kart) og MIME (arkiv).

 

Brutus 4 er utviklet i henhold til Statens vegvesen IKT-plattform og retningslinjer.

 

Oppdraget hadde to hoveddeler:

 • Utviklingen av en ny webbasert Brutus (versjon 4) med konvertering fra forrige versjon.
 • Rammeavtale (opsjon) for forvaltning og videreutvikling av Brutus 4.


Prosjektet ble levert innenfor budsjett og tid og anses av kunden som en suksess. Løsningen ble satt i produksjon i juni 2013.

 

Opsjon for forvaltning og videreutvikling av løsningen ble utløst august 2013.

 

Ciber hadde leveranseansvaret for utviklingsprosjektet, og har også ansvar for forvaltning, vedlikehold og videreutvikling av løsningen etter at opsjonen ble utløst (pågående oppdrag utenfor kontraktsverdien oppgitt for denne referansen).

 

 

Utvikling

Utviklingsprosjektet ble levert under SSA-U 2013 på målpris. Overordnet var gjennomføringen basert på en kombinasjon av Prince2 og smidig utvikling (Scrum). Prosjektet var delt i flere delleveranser som alle ble spesifisert, utviklet og godkjent individuelt, samtidig som det var en innledende overordnet løsningsbeskrivelsesfase som var felles for alle delleveransene. Arkitekturbeskrivelsen var sentralt for løsningsbeskrivelsen, og sammen var de viktige elementer for Brutus systemdokumentasjon.

 

Spesifikasjonsarbeidet for den overordnede løsningsbeskrivelsesfasen samt delleveransene ble gjennomført i tett samarbeid med kundens ressurser. Funksjonelt fokuserte Leverandøren på å etterleve kundes krav og føringer, den overordne målsetting om å effektivisere og forenkler arbeidet, samt de offentlige kravene til universell utforming og kvalitet.

 

Den tekniske løsningen ble designet med tanke på en arkitektur som var moderne, kostnadseffektiv, fleksibel og så langt som mulig leverandøruavhengig. Leverandøren fokuserte på å understøtte kundens krav og føringer, samt offentlige føringer og behov for fleksibilitet og gjenbruk av infrastruktur og lisenser. Selve utviklingen benyttet moderne, effektive, utbredte og velprøvde rammeverk. Sentrale plattformer og standarder var Spring, Hibernate og HTML5.

 

Kvalitetssikring og testing av løsningen var basert på ISTQB, samt kundens krav og føringer, bl.a. basert på testdrevet utvikling (TDD), som bidrar til at testing er en integrert del av utviklingen. Leverandøren hadde ansvar for følgende testnivåer: Enhetstest, integrasjonstest, iterasjonstest og systemtest. Avhengig av testnivå og delleveranse ble det utført tester med fokus på:

 

 • Brukskvalitet
 • Tilgjengelighet, ytelse, skalerbarhet
 • Sikkerhet
 • Teknologi og arkitektur
 • Migrering-konvertering
 • Samvirke med utstyr, programvare
 • Infrastruktur og drift
 • Dokumentasjon
 • Systemutviklingsmetodikk

 

Leverandørens bemanning bestod av:

 

 • Prosjektleder
 • Testleder
 • Tester
 • Teknisk ansvarlig/ løsningsarkitekt
 • Funksjonelt ansvarlig/Grafisk designer
 • 4 systemutviklere
 • Databaseekspert

 

 

Forvaltning

Vedlikeholdstjenesten reguleres av statens standardavtale for vedlikehold (SSA-V), og er basert på kundens krav og retningslinjer for vedlikehold og videreutvikling, samt leverandørens egen vedlikeholds-metodikk.

 

Vedlikeholdstjeneste består av en fast årlig pris som dekker et sett med tjenester, samt mulighet for å bestille tilleggstjenester. Forvaltningsprosjektet er bemannet av et fast team som utfører arbeidet i kundens lokaler. Teamet jobber kontinuerlig med oppgaver som inngår i den faste årlige avgiften og videreutvikling relatert til tekniske oppgraderinger og utvikling av ny funksjonalitet iht. kundens behov og ønsker.

 

Følgende tjenester er inkludert i den årlige avgiften:

 

 • Brukerstøtte, herunder 2. linjebistand, veiledning, assistanse og rådgivning i forbindelse med bruk av systemet.
 • Forebyggende og proaktivt vedlikehold, herunder proaktiv identifisering og eliminering teknisk gjeld og forslag til tekniske oppdateringer.
 • Feilhåndtering, herunder feilsøking og feilretting av situasjoner som oppstår.
 • Vedlikehold av dokumentasjon, ihht. kundens krav og retningslinjer
 • Rapportering og statusmøter, statusrapporter levers månedlig med fokus på status innenfor tjenestene avtalen dekker

 

Løsningene har holdt en høy takt av videreutvikling og Leverandøren har gjennom hele oppdraget fokusert på å gi råd for å øke vedlikeholdbarheten, samt holde løsningene moderne.

 

Dokumentasjon holdes løpende oppdatert ved endringer og er en del av kvalitetssikringsrutinene. Dette er et aspekt som undersøkes i den halvårlige analysen, som også tar for seg den tekniske kvaliteten av løsningene.

 

Ressursene jobber tett med kundens driftsleverandør for å sikre at det opprettholdes en stabil og forutsigbar drift av løsningen.

 

Samlet forvaltning i applikasjonsporteføljer

Seksjonsleder for IKT ved SVV, Benny Andreassen, presenterte på vår åpne kundedag i 2018 sine erfaringer med Ciber som leverandør.

 

 

Samlet forvaltning i applikasjonsporteføljer

Seksjonsleder for IKT ved SVV, Benny Andreassen, presenterte på vår åpne kundedag i 2018 sine erfaringer med Ciber som leverandør