NPE

Brukerportal for Norsk Pasientskadeerstatning 

Selvbetjentingsløsning for saksbehandlingen

Utvikling av ny selvbetjeningsløsning for digitalisering av saksbehandlingen

Bakgrunn

I 2016 gjennomførte NPE en verdistrømsanalyse. Analysen pekte på ulike tiltak for å effektivisere saksbehandlingen, gi bedre bruker- og medarbeidertilfredshet og å sikre gode digitale løsninger. Tiltakene følges opp i et utviklingsprogram, «Ny retning»», i 2017.

Et viktig tiltak er å utvikle en brukerportal for erstatningssøkerne. Utvikling av brukerportalen skal støtte opp under Regjeringens digitaliseringsarbeid, slik det bl.a. er beskrevet i «Digitaliseringsrundskrivet» og NPEs program «Ny retning».

Prosjektet

Ciber ble valgt som systemutviklingspartner for arbeidet med å realisere ny brukerportal og bistår med både prosjektleder, UX-ressurser, arkitekter og utviklere.

Løsningen skal integreres med den sentrale saksbehandlingsløsningen som er basert på Public360.

Ny løsning er ønsket klar i 2018.